وبلاگ گروهی دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان
شنبه 3 اردیبهشت‌ماه سال 1390 :: 11:40 ق.ظ ::  نویسنده : مریم دهقان


مهندسی واقعی توسط یک حشره!!!

Straight line

برش در امتداد خط مستقیم

Leaving the end part to hang the house
قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

Measuring distances

اندازه گیری فاصله ها

Folding the leaf -- real art
تا کردن برگ – هنر واقعیFrom beneath
و نیز از قسمت زیر

Holding two sides together

دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتنUsing right side to hold and left side to fold

قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...!
Real engineering

مهندسی واقعی

House is now hanging to keep enemies out
خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد
installing the door
تعبیه درب وردی منزل
Checking the support and enforcing it with glue

کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب

Isn’t it the best engineering?
The miracle of creation has no end…
آیا این مهندسی نیست؟
معجزه آفرینش پایانی ندارد